قدم به قدم تا دیزاتن

گزارش دومین نشست از سلسله پیش‌رویدادهای دیزاتن چهارشنبه ۲ اسفند، ساعت ۱۴ تا ۱۶ دانشگاه هنر، پردیس هنر‌های کاربردی، سالن جان‌بزرگی خلاصه‌ای ....
ادامه ی مطلب