چرا شش ماه گذشته را نبودیم

پی‌نما نقاشی است. تصویرگری، رنگ‌‌کاری، کاراکترسازی، تجسم پرسپکتیو،… پی‌نما ادبیات است. دیالوگ‌‌گویی، مونولوگ‌پراکنی، لحن‌سازی، حروف‌چینی، بالن‌گذاری، اصوات‌بازی، نام‌آواکِشی،… پی‌نما هنر ....
ادامه ی مطلب