کارکرد پی‌نما در تدریس

کارکرد پی‌نما در تدریس

هر موضوعی برای تدریس قابلیت تعمیم بر مسائل زیادی را دارد. باید داشته باشد! که اگر این‌طور نبود اساس فلسفه‌ی آموزش زیر سؤال می‌رفت. بیایید برای تدریس دو شیوه‌ی کلی در نظر بگیریم. اول: اصل مطلب را آموزش دهیم. سپس به دنبال کاربرد آن موضوع بگردیم و نمونه‌هایی را مثال…
ادامه مطلب