Autobiographical Comics

کمیک خودزندگی‌نامه‌ای

این روزها تولیدات انتشارات کوچک و مستقل آمریکای شمالی و اروپای غربی بیش از هر ژانر دیگری با خودزندگی‌نامه تعریف می‌شوند. با این حال نیازی به گفتن نیست که نه از ژانر خودزندگی‌نامه و نه از قالب کمیک نمی‌توان تعریفی مطلق و قطعی ارائه داد. هر دوی این‌ها را باید در بستر شرایط تاریخی،…
ادامه مطلب